VITA SPA BASE SOCKET FOR RELAY

VIT460108

Vita Spa Base Socket For Relay. Dayton 0548X. 2A582M, 300 V, 10 Amp.